یمت میلگرد؛ قیمت میلگرد بناب، میانه، شاهرود، اهواز، کرمان، ظفربناب

رشد قیمت پایه عرضه شمش فولاد در عرضه هفته جاری، آنهم در شرایطی که نوسان نرخ ارز در بازار داخل کاهشی است، متاثر از افزایش قیمت جهانی بیلت صادراتی ایران و استقبال خریداران از عرضه هفته قبل بوده است. در این شرایط، سیگنالهای منفی ارزی متاثر از اخبار مثبت مذاکرات وین مزید بر علت و باعث شد امید به کاهش بیشتر قیمتها همراستا با عقبنشینی نرخ دلار، بر رکود حاکم بر معاملات محصولات فولادی در هفته جاری بیفزاید. در حالی که خرید هر کیلوگرم شمش فولاد برای نوردکار برابر 14هزار و 500تومان تمام میشد، نرخ پایه میلگرد برای عرضه در رینگ صنعتی بورسکالا روز چهارشنبه چهارم اسفند برابر 14هزار و 100تومان تا 14هزار و 600تومان تعیین شد.

ظرف هفته جاری در مجموع، 62هزار تن شمش فولاد با میانگین نرخ 13هزار و 300تومان از رینگ بازار فیزیکی بورسکالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این رقم بیشترین بهای معامله شمش فولاد از این بازار پس از هفته پایانی آبانماه بود. اما رویه رونق معاملات شمش در هفته پایانی اسفند ادامه پیدا نکرد؛ بهنحوی که روز سهشنبه سوم اسفندماه در مجموع حدود 62هزار تن شمش فولاد در این بازار مورد معامله قرار گرفت. در هفته ابتدایی اسفندماه از رونق معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورسکالای ایران کاسته شد؛ این در حالی بود که صنایع تکمیلی از عرضههای شمش فولاد طی پنجهفته قبل، یعنی از هفته پایانی دی تا پایان بهمنماه استقبال زیادی کردند و در نهایت حجم معامله شمش فولاد از این بازار در هفته پایانی بهمن به 156هزار تن رسید که رکورد بیشترین حجم فروش شمش از این بازار ظرف 14ماه اخیر بود.

صعود قیمت عرضه شمش فولاد به کانال 13هزار تومان، عقبگرد نرخ ارز آزاد در بازار داخل ظرف روزهای ابتدایی هفته جاری و حذف ابلاغیه بورسکالا مبنی بر آزاد بودن خرید شمش بدون داشتن سهمیه بهینیاب، مهمترین دلایل از رونق افتادن معاملات شمش فولاد بود. در حالی که نرخ ارز نیمایی یکی از مولفههای تعیینکننده قیمت پایه عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورسکالا تلقی میشود، نرخ ارز آزاد عموما به رفتار معاملهگران جهت میدهد.

البته رکود سنگین مصرفی و سرمایهای حاکم بر بازار داخل باعث میشود حتی در این قیمتها نیز که نرخی ارزنده محسوب میشود، حجم معامله میلگرد در رینگ صنعتی بورسکالا و بازار آزاد چندان قابلتوجه نباشد. نوسان نرخ ارز در بازار آزاد از مهمترین سیگنالهای جهتدهنده به بازار آهن و فولاد کشور است. انتشار این اخبار مثبت از نزدیک بودن توافق در وین باعث شد نرخ ارز آزاد تا کف کانال 26هزار تومان نیز عقبنشینی کرده و حتی برای ساعاتی نرخ اسکناس آمریکایی به کانال 25هزار تومان نیز سقوط کند. به گزارش متالبولتن، بهای شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیجفارس با رشد 3/ 2درصدی هفتگی روبهرو شد و در محدوده 602 تا 605 دلار به ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید